Bavaria Yachts Hungary

Általános Szerződési Feltételek

A Royal Silver Kft. – Bavaria Yachts Hungary

Hajóbérleti Szerződésének

Általános Szerződési Feltételei

____________________________________

I. Szerződő felek

 1. Bérbeadó: ROYAL SILVER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 57.¸Cg. 01-09-914808 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13910978-2-41; képviseli: Lange Péter/Kövér László ügyvezetők önállóan) – a továbbiakban: Bérbeadó;
 2. Bérlő: a „Hajóbérleti Szerződés” Egyedi Szerződéses Feltételek (a továbbiakban: ESZF) részében meghatározott jogi vagy természetes személy/ek (a továbbiakban: Bérlő) – együttesen: Felek.

II. A szerződés tárgya

 1. A Bérbeadó és a Bérlő között létrejött „Hajóbérleti Szerződés”-ben meghatározott hajóbérleti szolgáltatás, amely alapján a Bérbeadó Bérlőnek bérbe adja, a Bérlő pedig az ESZF feltételei szerint bérbe veszi a Bérbeadó saját tulajdonát képező/üzemeltetésében lévő, az ESZF-ben rögzített vitorlás kishajót (a továbbiakban: Hajó).

III. A hajóbérleti szerződés

 1. A Felek közötti bérleti jogviszonyt szabályozó „Hajóbérleti Szerződés” az alábbi részekből áll: ESZF, ÁSZF és szerződéses mellékletek – a továbbiakban egységben kezelve: Hajóbérleti Szerződés. Amennyiben bármely tényről vagy körülményről a Felek az ESZF-ben külön nem rendelkeztek, akkor arra az ESZF aláírásakor hatályos ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.

IV. Fogalmak

 1. Bérleti időszak kezdete: Az ESZF-ben megjelölt pontos időpont, amikortól kezdődően a Bérbeadó a Hajó időleges használatának az átengedésére, a Bérlő pedig a Hajó átvételére és ettől az időponttól bérleti díj fizetésére köteles.
 2. Bérleti időszak vége: Az ESZF-ben megjelölt pontos időpont, ameddig a Bérbeadó a Hajó időleges használatának az átengedésére, a Bérlő pedig a Hajó visszaadásra és eddig az időpontig bérleti díj fizetésére köteles.
 3. Bérleti Időszak: a Bérleti Időszak Kezdete és Vége közötti teljes időtartam.
 4. Check-in: A Hajó Bérlő általi tényleges átvétele a Bérbeadótól, legkorábban a Bérleti Időszak Kezdetén, ideértve a Bérlő által átvett felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzését is Bérlő részéről.
 5. Check-out: A Hajó Bérlő általi tényleges visszaadása a Bérbeadónak, szerződésszerű teljesítés esetén legkésőbb a Bérleti Időszak Végén, ideértve a Bérlő által visszaadott felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzését is a Bérbeadó részéről.
 6. Hajóvezetői engedély: a 15/2001 (IV. 27.) KöViM rendelet 4. melléklet I. fejezet 2. pontjában vagy 4. pontjában meghatározott képesítés a kedvtelési célú vitorlás kishajók vezetéséről.
 7. Kormányos: a 15/2001 (IV. 27.) KöViM rendelet 4. melléklet I. fejezet 2. pontjában vagy 4. pontjában meghatározott képesítéssel rendelkező természetes személy.
 8. Vitorlás hajó: A 21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet szerinti előírásoknak megfelel és a szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezik.
 9. Foglaló: A Bérlő által a Bérbeadónak fizetett pénz, amelynek fizetésére kifejezetten a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor. Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken.
 10. Árlista: A Bérbeadó által az adott szezonra kiadott árjegyzék az Bérbeadó által vagy közvetítésével nyújtott különféle szolgáltatások díjairól, amely árlista a Bérbeadó honlapján folyamatosan elérhető, de a Hajóbérleti Szerződés mellékletét is képezi.

V. A hajóbérleti jogviszony folyamatának leírása

 1. Ajánlatkérés a Bérlő részéről írásban, szóban vagy e-mailen.
 2. Ajánlatadás a Bérbeadó részéről írásban, szóban vagy e-mailen, külön felhívva a figyelmet a bérleti szerződés tervezet és az ÁSZF gondos áttanulmányozására.
 3. Visszaigazolás az elfogadott ajánlatról a Bérlő részéről (írásban, szóban vagy e-mailen) a szerződéses alapadatok megküldésével; amennyiben az elfogadott ajánlatról a visszaigazolás megérkezik Bérbeadóhoz, akkor a Felek között a Hajóbérleti Szerződés létrejött.
 4. Az 1. díjbekérő megküldése a Bérlő részére a bérleti díj első részletének kifizetésére történő felhívással.
 5. A bérleti díj 1. részletének jóváírása a Bérbeadó bankszámláján.
 6. Az 1. előlegszámla (vagy elektronikus előlegszámla) kiállítása a bérleti díj első részletről és annak átadása/megküldése a Bérlő részére.
 7. A Hajóbérleti Szerződés megküldése a Bérlő részére (az 1. előlegszámlával együtt), amely a konkrét adatokat tartalmazó ESZF-t, az ÁSZF-t és az egyéb mellékleteket is tartalmazza.
 8. A 2. díjbekérő megküldése a Bérlő részére a második díjrészlet kifizetésére történő felhívással. A 2. díjrészlet a bérleti díj 2. részletén kívül tartalmazza az esetleges egyéb, külön megállapodás szerinti költségeket/díjakat is.)
 9. A 2. díjrészlet jóváírása a Bérbeadó bankszámláján.
 10. A 2. előlegszámla (vagy elektronikus előlegszámla) kiállítása a második díjrészletről és annak átadása/megküldése a Bérlő részére.
 11. A Hajó átadása Bérbeadó részéről, amely csak akkor esedékes, ha valamennyi alábbi feltétel bekövetkezett:
 1. a teljes szerződéses díj jóváírásra került a Bérbeadó bankszámláján és
 2. az ESZF szerinti kauciót Bérbeadó készpénzben, elismervény ellenében átvette Bérlőtől és
 3. a Bérleti Időszak kezdeti időpontja elékezett és
 4. a Bérlő bemutatja a saját nevére szóló, illetve jogi személy esetén az ESZF-ben megjelölt magánszemély nevére szóló, érvényes és eredeti hajóvezetői engedélyét, kivéve az ÁSZF 59. pontjában meghatározott esetekben.
 1. A fent pontban meghatározott feltételek maradéktalanul teljesülése esetén a Hajó Bérlő általi tényleges átvétele a Bérbeadótól (Check-in).
 2. Bérlő által átvett Hajó, valamint a felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzése  Bérlő részéről.
 3. Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele és a „I. Check-in” rész mindkét fél által történő aláírása.
 4. A Hajóbérleti Szerződés papíralapú példányainak aláírása mindkét fél (vagy meghatalmazottja) részéről és az egy-egy saját eredeti példány kölcsönös átvétele.
 5. A Hajó Bérlő általi tényleges visszaadása a Bérbeadónak (Check-out).
 6. A Bérlő által visszaadott Hajó, valamint a felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzése a Bérbeadó részéről.
 7. Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele és a „II. Check-out” rész mindkét fél által történő aláírása.
 8. Az Átadás-átvételi jegyzőkönyv „II. Check-out” részében foglaltak szerint elszámolás a Bérlő által megfizetett kaució összegével.
 9. Végszámla (vagy elektronikus végszámla) kiállítása a Hajó visszavételének napjára meghatározott teljesítési idővel (a kifizetett előlegszámlák megfelelő feltüntetésével és beszámításával), illetve annak átadása/megküldése a Bérlő részére.

VI. Bérleti díj, fizetési feltételek, kaució

 1. Bérlő az általa megrendelt Hajóbérleti Szolgáltatásért bérleti díjat (a továbbiakban: Bérleti Díj) köteles fizetni az ESZF-ben meghatározott összegben, pénznemben, amely a Hajóbérleti Szerződés létrejöttekor esedékes és az ESZF-ben meghatározott ütemezés szerint fizetendő.
 2. Amennyiben a Felek az ESZF-ben ettől eltérően nem rendelkeznek, akkor a Bérleti Díj két részletben fizetendő, az ÁSZF V. részében rögzített folyamatleírás szerint.
 3. A Hajóbérleti Szerződésből adódó mindennemű fizetés készpénzben vagy bankszámlára történő átutalással történik.
 4. A Bérlő díjfizetési kötelezettsége a jelen ÁSZF-ben, illetve az ESZF-ben meghatározott fizetési határidőkben esedékes, függetlenül a díjbekérő, az előlegszámla vagy a számla kiállításától.
 5. A Bérlő által fizetendő díjakban a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó mértéke és összege külön feltüntetésre kerül.
 6. A Bérlő által fizetendő díjak megfizetésének valamennyi banki költsége Bérlőt terheli.
 7. A Bérlő által fizetendő díj/díjrészlet akkor tekintendő teljesítettnek, ha az maradéktalanul jóváírásra került a Bérbeadó bankszámláján.
 8. Amennyiben Bérlő bármely fizetési határidőt túllépve, késedelmesen teljesít, akkor késedelmi kamat fizetésére köteles Bérbeadó részére, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48.§-ban meghatározott feltételek szerint természetes személy bérlő esetén, míg a 6:155. § szerint vállalkozások közötti szerződés esetén.
 9. Késedelem esetén a Bérbeadó fizetési felszólítást küldhet Bérlő részére, de az nem kötelezettsége.
 10. A Bérlő a szerződéses kötelezettségei teljesítésének biztosítására kaució (óvadék) fizetésére köteles az ESZF-ben meghatározott összegben és pénznemben, amelyet legkésőbb a Check-in időpontjában köteles megfizetni készpénzben Bérbeadó részére, elismervény ellenében.
 11. A kaució a Hajóbérleti Szerződés alapján fennálló valamennyi bérlői kötelezettség biztosítékaként szolgál akként, hogy a Bérbeadó – a Bérlő nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén – jogosult az óvadékból közvetlenül kielégíteni a Bérlővel szemben fennálló, a Hajóbérleti Szerződéssel kapcsolatos bármely követelését.
 12. A szerződés lezárásakor a Felek a kaució összegével elszámolnak egymással, összhangban a tényhelyzettel és az átadás-átvételi jegyzőkönyv „II. Check-out” részében foglaltakkal is.
 13. Amennyiben Bérlő határidőre nem fizeti meg a kaució teljes összegét Bérbeadó részére az ÁSZF vagy az ESZF rendelkezéseinek megfelelően, akkor Bérbeadó jogosult megtagadni a Hajó átadását és jogosult a Hajóbérleti Szerződéstől történő elállásra is.
 14. Amennyiben Bérbeadó valamely, a Hajóbérleti Szerződésből eredő követelését a kaució összegéből még a bérleti jogviszony megszűnése előtt kielégíti, úgy Bérlő köteles a Bérbeadó felhívására 8 (Nyolc) napon belül kiegészíteni a kaució összegét az eredeti összegre.
 15. A kaució összege után Bérbeadónak kamatfizetési kötelezettsége nincs, továbbá jogosult annak használatára.

VI. Bérbeadó felelősségi köre

 1. Bérbeadó köteles a hajóbérleti szolgáltatást a mindenkori hatályos jogszabályoknak és a működésre vonatkozó előírásoknak megfelelően végezni.
 2. Bérbeadó gondoskodik arról, hogy a Hajó hajólevéllel, a jogszabályok által előírt biztonsági- és mentőfelszereléssel ellátva álljon a Bérlő rendelkezésre a Check-in időpontjában. Bérbeadó a Hajót rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemképes állapotban, a tartozéklistán feltüntetett tárgyakkal együtt, kitakarított állapotban bocsátja a Bérlő rendelkezésére.
 3. Amennyiben Bérbeadónak felróható okból a hajóbérleti szolgáltatást az ESZF-ben megjelölt helyen és időben nem tudja teljesíteni, úgy törekszik arra, hogy 24 (Huszonnégy) órán belül hasonló tulajdonságokkal rendelkező másik hajót biztosítson Bérlőnek. Ha Bérlő nem fogadja el a csereként felajánlott hajót, úgy Bérlő választhat, hogy kívánja-e másik időpontban igénybe venni a szolgáltatást, vagy Bérbeadó térítse vissza részére a már befizetett bérleti díjat. Az ebből eredő egyéb bérlői igények megtérítésére Bérbeadó nem köteles.
 4. Bérbeadó a Hajóval együtt rendelkezésre bocsátja a Balatonfenyves, Fenyves Yacht Club kikötőben található, a Bérlő részére kijelölt 1 (Egy) db kikötőhelyet a következő szolgáltatásokkal: WC és zuhanyozó használata, zárt parkoló használata hajónként 1 (Egy) db gépkocsira. Ezek – Bérleti Időszakban történő – használatának ellenértékét a Bérleti Díj tartalmazza.
 5. Bérbeadó szavatol azért, hogy a Hajó és a Bérlő részére kijelölt kikötőhely az előző pontban felsorolt szolgáltatásokkal a Bérleti Időszak alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen.
 6. Bérbeadó a Hajót üzemanyaggal legalább félig feltankolva adja át Bérlő részére. A Hajó rendeltetésszerű motorhasználata átlag napi 1 (Egy) üzemóra, a Hajó ennek megfelelően van üzemanyaggal ellátva az átadáskor. Amennyiben a Bérleti Időszak alatt ennél több üzemanyag fogyasztása történik Bérlő részéről, akkor ennek utánpótlása – a Bérlő időben történő jelzése alapján – a Bérbeadó feladata, de a Bérlő költsége.
 7. Az átlagosan megállapított napi 1 (Egy) üzemóra – heti bérlés esetén heti 7 (Hét) üzemóra – túllépése esetén a Bérlő pótdíjat köteles fizetni, melynek mértéke minden megkezdett üzemóránként 10.000,- (Tízezer) forint + a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő összegű Áfa. A többlet üzemóra használati pótdíj elszámolására a Chek-out alkalmával kerül sor, annak megfizetése ekkor esedékes Bérlő részéről.
 8. A Bérbeadó a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül, rendszeresen jogosult ellenőrizni a használatot. Bérbeadó vállalja, hogy az ellenőrzések időpontját – amelyekre hétköznapokon kerül sor – 24 órával korábban e-mialben jelzi Bérlő részére. Amennyiben az ellenőrzés során Bérbeadó nem megfelelő állapotban találja a Hajót, úgy – amennyiben az a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza – felszólítja Bérlőt a rendeltetésszerű használatra, majd ha az nem vezet eredményre, akkor azonnali hatállyal felmondja a szerződést. Ebben az esetben a Bérlő bérleti díj visszatérítésre nem jogosult.
 9. A Hajóbérleti Szerződésből adódó, a Bérlő által a Bérbeadóval szemben támasztott bármilyen igény (kártérítési, kártalanítása, vagyoni és nem vagyoni igény, stb.) mindösszesen és összevontan az ESZF-ben meghatározott és a Bérlő által ténylegesen kifizetett Bérleti Díj mértékéig terjed.
 10. Bérbeadó felelőssége az általa nyújtott hajóbérleti szolgáltatásra vonatkozik, bármilyen egyéb, közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó tevékenységért, eseményért vagy történésért nem tartozik helytállással.
 11. Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Bérlő családtagai, vendégei, alkalmazottai, üzletfelei, ügyfelei és a Bérlő érdekkörébe tartozó egyéb személyek vagy harmadik személyek által okozott, valamint a Hajóban tárolt tárgyakban keletkezett károkért, azt Felek kifejezetten kizárják.
 12. Bérbeadó kizárólag a Bérlő vagyonában keletkezett olyan károkért felel, amelyek a bérbevett Hajó bérbeadói mulasztás miatt felmerült hibájának vagy a Bérbeadó alkalmazottainak, megbízottainak vagy közreműködőinek tudhatók be, amennyiben a Bérbeadó szándékos magatartása vagy gondatlansága bizonyított.
 13. Bérbeadó a Hajóra – a bérbeadásra kiterjedően is – érvényes CASCO biztosítással rendelkezik, amelynek fenntartását és értékkövetését a bérleti jogviszony alatt folyamatosan, saját költségére vállalja.
 14. A Hajó CASCO biztosítása csak meghatározott biztosítási eseményekre terjed ki, illetve vannak biztosításból kizárt kockázatok és károk, amelyekre tekintettel mindazon károk és igények tekintetében, amelyeket nem fedez a Hajóra kötött biztosítás, azt teljeskörűen a Bérlő köteles megtéríteni. A biztosítási önrész viselése (megelőlegezése) minden esetben a Bérlőt terheli. A biztosítási feltételek a Hajóbérleti Szerződés mellékletét képezik.
 15. Bérbeadó nem felel Bérlő és utasai életében vagy vagyonában bekövetkezett sérülés, baleset, kár esetén. Bár a Hajó érvényes felelősség- és CASCO biztosítással rendelkezik, azonban a biztosítás nem terjed ki a hajótesten kívül bekövetkezett károkra, különösen: a vitorlázat, futó- és merevkötélzet, szerelvények. Nem terjed ki a biztosítás az utasok által a hajóra vitt értéktárgyaira, személyes felszerelési tárgyaira. CASCO kárrendezés esetén a biztosítási önrész a kaucióból levonható. Abban az esetben, ha a biztosítás nem fedezi, illetve az önrész mértékét meghaladja a kár összege, úgy a Bérlő által letett kaucióból keres Bérbeadó kielégítést. A kaució által nem fedezett károkat Bérlő köteles téríteni. A károk számításának módjában és összegében Bérbeadó nyilatkozata az irányadó.
 16. Bérbeadó nem felelős a harmadik személy felróható magatartásából vagy vis majorból (különösen: országos sztrájk, háborús-, katasztrófa-, vagy vészhelyzet, rendkívüli időjárási körülmény) eredő korlátozott szolgáltatásért

VII. Bérlő felelősségi köre

 1. Bérlő köteles a Hajóbérleti Szerződés bármely részben előírt nyilatkozatok határidőben történő, pontos, a tényeknek és a valóságnak megfelelő megtételére, továbbá előírás esetén azok eljuttatására a Bérbeadó részére. Az ennek elmulasztásából eredő valamennyi következmény és kár Bérlőt terheli.
 2. Amennyiben a Bérlő természetes személy, akkor a Bérlő nevében történő nyilatkozatok megtételére csak akkor jogosult, ha nagykorú és cselekvőképes.
 3. Amennyiben a Bérlő jogi személy, akkor a Bérlő nevében történő nyilatkozatok megtételére a hatályos cégjegyzékben közzétett vezető tisztségviselő vagy az általa adott, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással eljáró megbízottja jogosult.
 4. A Hajó Bérbeadó általi átadásának és a Bérlő általi átvételének helyszíne, amennyiben arról az ESZF eltérően nem rendelkezik: Fenyves Yacht Club, H-8646 Balatonfenyves, Mária utca 1.
 5. Bérlő a Hajót és az átvett tartozékokat az átvételkori állapotnak megfelelően köteles visszaadni Bérbeadó részére, legkésőbb a „Bérleti Időszak Vége” időpontjában.
 6. A Hajó Bérlő általi visszaadásának és a Bérbeadó általi átvételének helyszíne, amennyiben arról az ESZF eltérően nem rendelkezik: Fenyves Yacht Club, H-8646 Balatonfenyves, Mária utca 1.
 7. Amennyiben Bérlő mégis az ESZF-ben megjelölt kikötőtől eltérő helyen kívánja a Hajót átvenni vagy visszaadni, úgy Bérbeadó a Check-in vagy a Check-out időpontját megelőző 14. (Tizennegyedik) napig jelzett igényeket az Árlista szerinti díjszabás szerint teljesíti. Az ennél rövidebb időn belül jelzett igényeket Bérbeadó nem köteles teljesíteni.
 8. Amennyiben Bérlő a Hajóbérleti Szerződés létrejöttét követően kíván a Bérleti Időszakon vagy a Hajó típusán módosítani, akkor annak kérelmezésére a Bérbeadó központi, e-mail címén van lehetősége Bérlőnek, legkésőbb a „Bérleti Időszak Kezdete” időpontját megelőző 15. (Tizenötödik) napig. Bérbeadó törekszik arra, hogy a módosítási kérelemnek eleget tegyen, de arra nem köteles.
 9. Amennyiben Bérlő az ESZF-ben pontosan meghatározott „Bérleti Időszak Kezdete” időpontjához képest – napi bérlés esetén 4 (Négy) órán, hétvégi, egész hetes vagy hosszabb bérlés esetén 24 (Huszonnégy) órán belül – nem veszi át a Hajót, úgy Bérbeadó jogosult elállni Hajóbérleti Szerződéstől, amelyet szóban, írásban vagy e-mailen közölhet Bérlővel. Az elállás a Hajóbérleti Szerződést felbontja, az a létrejöttének időpontjára visszamenőlegesen megszűnik. Bérbeadó elállása esetén a Bérlő részéről teljesített befizetés összegére a Bérbeadó bánatpénz jogcímén jogosult, így visszatérítési kötelezettsége nincs.
 10. Bérlő a Hajó tényleges átvétele (Check-in) előtt köteles bemutatni Bérbeadónak az ESZF-ben megjelölt kormányos Hajóvezetői engedélyét. Bérlő a saját nevére szóló, illetve jogi személy bérlő esetén az ESZF-ben megjelölt magánszemély nevére szóló, érvényes és eredeti hajóvezetői engedély bemutatására köteles, a személyazonosító igazolvány/arcképes jogosítvány és a lakcímkártya egyidejű felmutatása mellett.
 11. Érvényes hajóvezetői engedély nélkül Bérlő a Hajót csak szálláshelyként használhatja, azzal a kikötőhelyet tilos elhagyni, kivéve, ha Bérlő az ESZF-ben külső kormányos igénybevételét rendeli meg, amelynek részletei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre.
 12. Amennyiben a Bérlő visszaigazolja az általa elfogadott ajánlatot (azaz véglegesen jelzi a szerződés akaratát), akkor ez egyben annak is kifejezésre juttatása Bérlő részéről, hogy ő maga vagy az ESZF-ben általa kormányosként megjelölt személy megfelelő elméleti ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a hajóvezetés területén és hogy a kormányosi feladatok előírásszerű ellátására és a Hajó biztonságos vezetésére nem csak formálisan, de ténylegesen is képes. Ezzel kapcsolatosan Bérbeadó az érvényes hajóvezetői engedély meglétének az ellenőrzését végzi el a Hajó tényleges átadása előtt. Bérlő az elégtelen gyakorlati tudásból eredő károkért korlátozás nélkül felel.
 13. A Bérbeadó (vagy megbízottja) igényelheti, hogy a Bérlő/kijelölt kormányos és legénysége demonstrálja szakértelmét a Hajó biztonságos kezelésében és navigálásában a Bérbeadó (vagy megbízottja) jelenlétében, akár ténylegesen a Balaton vizén, akár a Hajó fedélzetén. Amennyiben a Bérlőnek/kijelölt kormányosnak és/vagy legénységének nem sikerül a Bérbeadót meggyőznie a Hajó biztonságos kezelésének képességéről, akkor Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a Hajóbérleti Szerződést vagy (amennyiben az rendelkezésre áll), egy mindkét fél által elfogadható skipper-t rendelhet a Hajóra a Bérlő költségére, annyi napra, ahányra a Bérbeadó azt szükségesnek tartja a Hajó és utasainak biztonsága érdekében. A Bérlő szaktudásának bemutatása és próbája a szerződés szerinti Bérleti Időszak részét képezi. Ha e pontban Bérlő és Bérbeadó között vita merül fel, akkor Bérbeadó azonnali hatállyal és mindenfajta térítési kötelezettség nélkül jogosult a Bérleti szerződés felmondására.
 14. A Bérlő – ESZF-ben is rögzített – kérésére Bérbeadó szakképzett kormányost közvetít Bérlő részére az Árlista szerinti díjazás ellenében. A kormányos kiközvetítése nem mentesíti a Bérlőt a kaució letételének kötelezettsége és a Hajóval történő károkozás felelőssége alól.
 15. A Hajó Bérlő általi átvételét követően az idegen kikötői szolgáltatási díjak, az üzemanyag és egyéb szükséges készletek költségei a Bérlőt terhelik.
 16. Bérlő a Hajót kizárólag a Balaton hajózás számára engedélyezett vízterületén jogosult használni, figyelembe véve a Hajózási Szabályzatot, más vonatkozó jogszabályokat és az általánosan elfogadott szakmai standardokat, illetve a Hajó technikai adottságait (merülés, tőkesúly mérete, stb.), az időjárási/várható időjárási viszonyokat, továbbá az aktuális helyzetet a vitorlázásban résztvevők száma és helyzete alapján. A Hajót a Balatonról elszállítani és/vagy máshol használni tilos.
 17. Bérlő a Hajót nem jogosult harmadik személy részére albérletbe adni vagy annak használatát vagy birtokát bármely egyéb jogcímen átengedni. Ha a Bérlő a Hajót a bérbeadói tilalom ellenére – bármely jogcímen is – mégis más használatába adja, akkor a Bérlő a használó magatartásáért úgy felel, mintha a dolgot maga használta volna, illetve Bérlő azokért a károkért is felel, amelyek e nélkül nem következtek volna be.
 18. Bérlő felelőssége annak maradéktalan biztosítása, hogy a Hajó nem használható olyan személy felügyelete mellett, aki ittas vagy bódító hatású szer hatása alatt van.
 19. A Hajóra italos rekeszeket, ládákat, valamint gurulós bőröndöket felvinni szigorúan tilos.
 20. A Hajó fedélzetére lépni kizárólag arra alkalmas lábbeliben lehet (magas sarkú cipő viselése nem megengedett). Fentiek betartását a Bérbeadó munkatársai ellenőrzik és az előírások megszegése esetén jogukban áll megtagadni a beszállást.
 21. A Bérleti Időszak alatt a Hajó fenntartásával és működtetésével járó költségeket a Bérlő viseli.
 22. A Bérlő köteles a Bérbeadót értesíteni, ha a Hajót károsodás veszélye fenyegeti vagy a Bérbeadót terhelő munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel.
 23. Bérlő köteles tűrni, hogy Bérbeadó az őt terhelő munkákat elvégezze és a Hajót fenyegető károk elhárításához szükséges intézkedéseket megtegye. Bérlő a Bérbeadót terhelő munkálatokat semmilyen körülmények között nem végezheti el.
 24. A Hajóban keletkezett bármely kárról vagy a Hajóval okozott káreseményről a Bérlő telefonon azonnal, illetve 24 órán belül e-mialben köteles értesíteni Bérbeadót.
 25. A Hajót műszaki vagy egyéb hiba esetén csak és kizárólag a Bérbeadó javíthatja meg, a Hajóhoz más nem nyúlhat hozzá, így például más nem daruzhatja, nem szerelheti, stb. A Hajó műszaki vagy egyéb hibája esetén Bérbeadó törekszik a 72 (Hetvenkét) órán belüli javításra, de csere Hajót nem tud biztosítani.
 26. A Bérlő részéről tilos a Hajót átalakítani, felszerelésein módosítani, bármit fel vagy le szerelni, eltávolítani vagy egyéb felszerelést beszerelni, módosítani, stb.
 27. A Bérleti Időszak alatt a Hajó gazdasági, oktatási, fuvarozási, szórakoztatási vagy kereskedelmi célra történő használata tilos. A jelen bérleti jogviszony alapján a Hajó kizárólag saját kedvtelési célra használható.
 28. A Hajóval vitorlásversenyen nevezni és azon részt venni kizárólag Bérbeadó kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges, ami vagy külön dokumentumban vagy az ESZF-ben is rögzíthető.
 29. Amennyiben a Bérlő versenyzésre vagy arra is igénybe veszi a Hajót, úgy az Árlista szerinti, ún. „verseny kaució” mértékét köteles óvadékként megfizetni Bérbeadó részére, amennyiben eltérő rendelkezés nincs az ESZF-ben. A teljes „verseny kaució” a Chack-in időpontjában fizetendő, vagy amennyiben a kérelem később kerül előterjesztésre, akkor a Bérbeadó írásbeli hozzájárulásának megadásakor, az eredeti kaució összegének a „verseny kaució” szerinti mértékére történő kiegészítésével.
 30. Bérlő a Hajó átadásától kezdődően teljeskörűen és korlátlanul felelős a Hajóért, az azzal átadott tartozékokért/felszerelésekért és a Hajó birtoklásához, illetve használatához kapcsolódó eseményekért. A Hajó Bérlő részére történő átadása és a visszavétele közötti időszakban bekövetkező valamennyi kárért vagy igényért a Bérlő tartozik felelősséggel – több bérlő esetén a bérlők felelőssége egyetemleges –, e körben a Bérbeadó felelőssége kizárt.
 31. A Hajót lehorgonyozni olyan kikötőben lehet, ahol 24 órás kikötőmesteri szolgálat biztosított. A Balatonon kizárólag saját felelősségre lehet horgonyozni, úgyhogy amennyiben a Hajó a Bérlő hanyagsága vagy nem megfelelő magatartása miatt elsodródik, úgy az ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kiszállási és mentési feladatok költségei a Bérlőt terhelik.
 32.  
 33. Havária, műszaki probléma, meghibásodás esetén Bérlő haladéktalanul köteles Bérbeadó kikötői képviselőjét (a Hajóbérleti Szerződésben meghatározott személy) értesíteni azzal, hogy emberélet veszélyben van-e, milyen jellegű probléma lépett fel, valamint tett-e intézkedéseket a hiba elhárítására vagy a helyzet megoldására.
 34. Bérlő a saját döntése alapján jogosult arra, hogy a Bérleti Időszakra biztosítást kössön a saját költségére, mivel a Bérbeadó, illetve a Hajó a Bérlő általi használat idejére személyi balesetbiztosítással, illetve egyéb poggyászbiztosítással nem rendelkezik, ezen biztosítások megléte nem része a bérbeadási szolgáltatásnak.
 35. A Bérlő által adott meghatalmazással eljáró megbízottja személyében változás következik be, akkor azt haladéktalanul írásban jelzi a Bérbeadó részére.
 36. Bérlő – a szerződésszerű teljesítés és együttműködés elengedhetetlen feltételeként – haladéktalanul köteles írásban bejelenteni Bérbeadónak az ESZF 1. pontjában megjelölt adatainak a megváltozását, amennyiben az a bérleti jogviszony alatt következik be. A bejelentés elmulasztásából vagy a késedelmes teljesítéséből eredő valamennyi következmény és kár Bérlőt terheli.
 37. A Bérlő által tévesen megadott adatokra visszavezethető késedelmes vagy hibás teljesítésért, illetve nem teljesítésért Bérbeadót semminemű felelősség nem terheli.
 38. Bérlő köteles a Base Managert telefonon értesíteni, ha a Hajót nem tudja a szerződésben foglaltak szerint időben visszavinni a leadási helyszínre, amellyel egyidőben jeleznie kell a várható érkezés idejét (+/-30 perc) is. A Hajóbérleti Szerződés megszegésének minősül, ha Bérlő ellehetetleníti a kapcsolatfelvételt.
 39. Amennyiben Bérlő – bármely okból – nem tudja az ESZF-ben meghatározott kikötőben és/vagy a „Bérleti Időszak Vége” időpontjáig visszaadni a Hajót és az átvett tartozékokat Bérbeadó részére, akkor az emiatt felmerült többletköltségek (különösen: túlhasználati pótdíj, külső kormányos díja, kiállási díj, idegen kikötő vendéghely díja, stb.) megfizetésére köteles.
 40. Amennyiben Bérlő a „Bérleti Időszak Vége” időpontját követően is használja a Hajót, akkor a Bérbeadó által történő tényleges visszavétel időpontjáig (a továbbiakban: időbeli túlhasználat) pótdíjat köteles fizetni Bérbeadó részére, amelynek óránkénti mértégét az Árlista tartalmazza.

VIII. Szavatossági és jótállási feltételek

 1. A jótállásra és a szavatosságra a Ptk. és a vonatkozó egyéb, mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
 2. Amennyiben a Bérleti Időszak alatt a Hajó a Bérlőnek nem felróható módon meghibásodik, úgy a Bérbeadón törekszik arra, hogy 24 (Huszonnégy) órán belül hasonló tulajdonságokkal rendelkező másik hajót biztosítson Bérlőnek. Ha Bérlő nem fogadja el a csereként felajánlott hajót, úgy Bérlő választhat, hogy kívánja-e másik időpontban igénybe venni a szolgáltatást, vagy Bérbeadó térítse vissza részére a már befizetett bérleti díjat. Az ebből eredő egyéb bérlői igények megtérítésére Bérbeadó nem köteles.
 3. A Bérlőnek felróható meghibásodás esetén a javításhoz kapcsolódó összes költség Bérlőt terheli és a Bérleti díj visszatérítésére ilyen esetben nem jogosult. A költségek számításánál Bérbeadó nyilatkozata az irányadó. Amennyiben a jelzett költségek eltérnek a szokásos piaci ártól, úgy Bérlő kifogást nyújthat be Bérbeadó felé, a bizonyítás azonban őt terheli.
 4. A harmadik személynek felróható kár esetén Bérlő közvetlenül a károkozóval szemben érvényesítheti követelését. Károkozás esetén Bérlőt terheli annak a bizonyítása, hogy a felmerült kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely kívül esik Bérlő tevékenységén.
 5. Bérbeadó szavatol azért, hogy a Hajó a Bérleti Időszak alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a Hajóbérleti Szerződés előírásainak. Erre a szavatosságra a hibás teljesítés miatti szavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Bérlőt az elállás helyett a felmondás joga illeti meg, kicserélést pedig nem követelhet.
 6. Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérelt dologra vonatkozóan olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza. Erre a kötelezettségre a jogszavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Bérlő elállás helyett a szerződést felmondhatja.

IX. A Hajó nem rendeltetésszerű használata

 1. A Hajó nem rendeltetésszerű használata rendkívüli szerződésszegésnek minősül Bérlő részéről és a Bérleti szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetésének jogkövetkezményét vonja maga után.
 2. A rendkívüli szerződésszegés esetén a hajóbérlést meg kell szakítani, a teljes Bérleti díjat, illetve a Bérbeadó minden olyan kárát, amely a Hajóban keletkezik és a megkötött biztosítási megállapodás nem fedezi, meg kell fizetni (pl.: önrész, szándékos károkozás).
 3. Nem rendeltetésszerű használatnak minősül különösen:
 1. a Hajózási Szabályzat előírásainak megszegése
 2. a hatályos kikötői rend be nem tartása
 3. ittas, alkoholos vagy más kábítószer befolyásoltság alatti hajózás/vezetés
 4. versenyzés vagy versenyen való részvétel a Bérbeadó engedélye nélkül
 5. más vízi jármű vontatása (kivétel a vészhelyzet)
 6. a Hajóbérleti Szerződésében meghatározott férőhely (fekhely/utasok) létszámának túllépése
 7. eltérés a bérleti szerződésben rögzített utas listától
 8. a kikötői, közös használatra szolgáló helyiségek nem rendeltetésszerű, gondatlan vagy mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelmével történő használata
 9. a Hajó belső és külső részén a használatában álló eszközök nem rendeltetésszerű használatával a Hajó belső berendezésében, bútorzatában történő károkozás (pl. tintafolt, karcolások, nem megfelelő cipő használata, ágyhuzat, ágynemű szennyezése),
 10. háztartási céltól eltérő maró, robbanó hatású vegyi anyag felvitele a fedélzetre
 11. -
 12. ha a Hajó a Beaufort 6-os fokozat feletti viharban elhagyja a kikötőt
 13. a Hajó használata akkor, ha annak megjavíthatatlan kára keletkezik vagy valamely főbb része, mint a motor, a vitorlázat, az árboc, a fenékvízszivattyú, a horgonyszerkezet, a kötélzet, a navigációs fények, a kompasz, az életmentési felszerelések stb. nincsenek megfelelően működőképes állapotban, vagy nincs elégséges üzemanyag-tartaléka és általában az időjárási feltételek, a Hajó, a legénység állapota, ill. mindezek kombinációja veszélyezteti a Hajó biztonságát
 14. ha Bérlő szükség esetén haladéktalanul nem csökkenti a vitorlafelületet a biztonságosan kényelmes vitorlázáshoz szükséges mértékre úgí, hogy az ne okozzon túlzott feszülést vagy erőhatást az árbocon és a vitorlázatban
 15. a Hajó éjszaka a navigációs fények működtetése vagy elégséges fedélzeti őrszemélyzet nélkül hajózik
 16. amennyiben baleset-, káresemény-, meghibásodás és/vagy bármilyen feloldhatatlan akadályoztatás esetén Bérlő nem tájékoztatja Bérbeadót vagy képviselőjét az elérhető telefon-számok valamelyikén.

X. A Hajó használata viharban

 1. A Hajó teljes körűen megfelel a Balatonra előírt biztonsági követelményeknek, így biztonságos viharban is, de nem szakszerű vagy nem rendeltetésszerű használat folytán viharban olyan sérülések keletkezhetnek a hajótesten, motorban, kötélzeten, vitorlázaton, amelyek már veszélyeztet(he)tik a Hajón tartózkodók testi épségét és a Hajó épségét.
 2. A Felek közötti bérleti jogviszonyban a „vihar (előre) jelzés” alatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által üzemeltetett és a Balaton partján a víz felől látható villogó fényjelző készülékek jelzéseit, illetőleg az OMSZ weboldalán található vihar előrejelzéseket kell érteni. A Hajó kijelölt kapitányának kötelessége tájékozódni az időjárási előrejelzésekkel kapcsolatosan (http://www.met.hu illetve kikötőmesteri iroda).
 3. A Beaufort 6-os fokozat felett a Hajót használatára Bérbeadó nem jogosult. A Beaufort 6-os fokozatot meghaladó vihar esetén a nyílt vízről Bérbeadó a legközelebbi menedék kikötőbe köteles a Hajót vezetni, vagy megfelelően köteles lehorgonyozni a nyílt vízen és a nyílászárókat köteles bezárni.
 4. A kikötőből kihajózni nem szabad, amennyiben az előrejelzések, illetve a Hajó műszerei az alábbi értékeket mutatják, vagy annál erősebb szelet mutatnak. 6 20-27 csomó 40-50 km/h 25-31 mp/h 10,8-13,8 m/s Erős szél Nagy hullámok néhol átbukó tarajjal.
 5. Az esetleges Beaufort 5-6-os fokozat közötti vitorlázás során kizárólag olyan hajóvezető használhatja erős szélben a Hajót, aki teljeskörű anyagi és büntetőjogi felelősséget vállal erős szélben a Hajóban avagy a Hajóval okozott károkért és a bekövetkezett személyi sérülésekért.
 6. A Beaufort 5-6-os fokozat közötti vitorlázásnál KÖTELEZŐ a mentőmellény viselése a Hajón tartozódó valamennyi személynek.
 7. A Beaufort 5-6-os fokozat közötti vitorlázás során a Bérbeadó nem javasolja, hogy a Hajót viharjelzés ideje alatt 2 (Két) évesnél fiatalabb vezetői engedéllyel használják. Amennyiben Bérbeadó a Bérlő hajóvezetői képzettségét úgy ítéli meg, hogy az nem alkalmas viharban történő hajóvezetésre, akkor a két évnél régebben megszerzett jogosítvány esetén is megtilthatja a Hajó használatát viharjelzés alatt.
 8. A Hajót tilos őrzés és felügyelet nélkül hagyni hullámzástól nem védett kikötőben, vagy horgonyon állva. Ide értve az egymólós kikötőket és a kétmólós kikötő bejárathoz közeli, erősen hullámzó részét.
 9. Ha a Bérleti Időszak bármely napján a 2. (második) fokozatú viharjelzés a nappali órák 50 %-át meghaladja, akkor a Bérlő a Hajóval a kikötőt nem hagyhatja el, akkor külön megállapodás keretei között 1 (Egy) nap hajóhasználatot a Bérleti Időszakon kívüli, előre egyeztetett időpontban felhasználhat.
 10. A jelen fejezetben meghatározott feltételek be nem tartása esetén, ha bármilyen kár éri a Hajót vagy a Hajó más hajóban vagy kikötői berendezésben vagy egyéb dologban kárt vagy személyi sérülést okoz, akkor azokért a Bérlő teljes kártérítési és büntetőjogi felelősséggel tartozik, függetlenül azok okától.

XI. Egyéb rendelkezések

 1. Bérbeadó a Bérlő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Bérbeadó a Bérlő adatait harmadik félnek nem adja ki jogosulatlanul, de azokat a bérbeadói teljesítésében közreműködik megismerhetik.
 2. Bérbeadó a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
 3. Feleket kölcsönösen terhelő kötelezettség, hogy mindent elkövessenek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, úgy a bérleti jogviszonyból eredő követelésekre értékhatártól függően a Budakörnyéki Bíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékessége van kikötve.
 4. A Felek jogviszonyára a magyar jog irányadó, az a magyar joghatóság alá tartozik. A Felek közötti bérleti jogviszonyra a magyar nyelv az irányadó.
 5. Amennyiben Bérbeadó nem érvényesít bármely, a Hajóbérleti Szerződés vagy jogszabály alapján őt megillető igényt vagy jogot, ezen körülmény nem minősül jogról való lemondásnak és nem mentesíti Bérlőt az őt terhelő kötelezettségek teljesítse alól. Amennyiben a Bérbeadót szerződés vagy jogszabály alapján valamilyen jog megilleti (és kógens jogszabály nem írja elő, hogy az adott jogok közül csak valamelyik érvényesíthető), akkor Bérbeadó jogosult bármely jogot önállóan vagy együttesen is alkalmazni
 6. Amennyiben a jogszabályok a Felek közötti megállapodás szerinti rendelkezéseknél a Bérbeadóra kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaznak, akkor az adott jogszabályok alkalmazandók, illetve vitás esetben Bérbeadó választhat, hogy a jogszabályok vagy a megállapodás alapján kíván-e eljárni.
 7. Amennyiben a Felek közötti Hajóbérleti Szerződés bármely (ESZF, ÁSZF, mellékletek) rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, végrehajthatatlan vagy azzá válik, akkor az adott rendelkezés a többitől függetlennek tekintendő, és nem érinti a megállapodás többi rendelkezésének érvényességét és végrehajthatóságát.

XII. Hatályosság

 1. Az ÁSZF hatálybalépésének napját a Bérbeadó egyoldalúan határozza meg az ÁSZF záró rendelkezéseiben.
 2. Bérbeadó bármikor jogosult az ÁSZF feltételeit egyoldalúan, indokolás nélkül, saját mérlegelési jogköre alapján módosítani vagy azt teljes egészében visszavonni, hatályon kívül helyezni. Az esetleges módosítás az azon feltüntetett napon lép hatályba.
 3. A jelen ÁSZF a hatálybaléptetés napjától a Bérbeadó által történő visszavonásig marad hatályban, a Bérbeadó által adott ellenkező rendelkezésig.
 4. A jelen ÁSZF a hatálybalépésének napja:

2022. 03. 30.